FOKUSOMRÅDE 3

Minskad

resursanvändning

Svinn, slöseri och oansvarig resursanvändning är globalt en av de stora hållbarhetsutmaningarna med stor negativ påverkan miljön. Vi arbetar därför aktivt för att minimera svinnet i alla delar av vår verksamhet och optimera vårt nyttjande av resurser. Att arbeta med att förbättra användandet av våra resurser är också viktigt för Contractors lönsamhet och därmed en förutsättning för vår strävan att bygga ett levande Norrland.

Höjdare 2019

1%-aren

Contractors långsiktiga mål är att vi ska använda resurser så effektivt som möjligt. Det gäller såklart byggmaterial, resor och transporter men även energi, tid, och kompetens. Detta har mynnat ut i ett initiativ med målet är att kontinuerligt minska svinnet med 1 procent per år fram till 2030. 

Miljöcertifierade byggnader

Under 2019 byggde Contractor sina första byggnader enligt miljöcertifieringen BREEAM 2013 med betyget Very Good. Detta är en bra merit för framtiden, att ha lyckats så bra samtidigt som det genererar miljönytta i samhället. I certifieringskraven ingår utöver miljöparametrar även sociala perspektiv, vilket skapar medvetenhet om byggnadskonstruktionens påverkan på människorna. Under året har vi också genomfört arbeten på Sara kulturhus i Skellefteå. En byggnad som, när den står klar, kommer att ha certifieringen Miljöbyggnad Silver. 

Digitala möten

Under året har Contractor investerat i gemensamt videokonferenssystem för att möjliggöra digitala möten. Här är vår målsättning att alla medarbetare ska ha tillgång till teknik som gör att vi kan genomföra möten utan att resa.

Krafttag runt fordonsflottan

Contractor har haft en ålderstigen fordonsflotta samtidigt som transporter och resor till och från byggplatser är en stor del i vårt klimatavtryck. Under slutet av 2019 togs ett krafttag för att avyttra gamla fordon och ersätta dessa med miljövänligare alternativ. Detta kan förväntas ha stor effekt på våra Co2-utsläpp kommande år.

Närproducerat och effektivare inköp

Genom att planera inköp, produktion, transporter och lagring noggrant kan vi leverera hög kvalitet och hålla miljöbelastningen på en låg nivå. Under 2019 har en ny materialpolicy tagits fram där vi bland annat fokuserar på god planering av inköp för att minska antalet materialtransporter och transporter till och från arbetsplatsen. Vi vill också öka användningen av miljöprövade produkter och främja inköp från lokala leverantörer och företrädesvis lokalproducerat material. Vi försöker också öka andelen återvunnet material, där exempelvis all vår armering är tillverkat ur återvunnet material.

Mål och resultat

Miljöcertifierade projekt

2019 3 projekt

CO2-utsläpp från Contractors
verksamhet 2019

Miljöolyckor som kräver sanering

2019 0 miljöolyckor
Mål
0-vision

Bibehållen Poveldiplomering

2019 Ja, till och med 2020-11-30
(Skellefteå, Umeå, Hemavan, Lycksele)
Mål Ja, alla verksamheter.