Det här är vår 
hållbarhetsmodell

Hållbarhetsmodellen målar upp Contractors verksamhet genom att redogöra för de resurser vi använder. Men även hur dessa resurser förädlas i vår affär och verksamhet och vilket värde vi skapar för olika intressenter. Vår verksamhet resulterar inte bara i form av det vi bygger, utan även den påverkan vi har på platsen där vi verkar och bor.

Under 2019 nyttjades följande tillgångar...

406

medarbetare

4763

leverantörer

8

kontor

1

husfabrik

11181

egna fastigheter

710

råvaror och förnödenheter

92.1

energi i projekt

119

servicebilar

6

handverktyg och arbetskläder
 • 406 st medarbetare 

 • 4 763 st leverantörer 

 • 8 st kontor 

 • 1 st husfabrik (133 000 kvm) 

 • 11 181 kvm egna fastigheter  

 • 710 MSEK råvaror och förnödenheter 

 • 92,1 MWh energi i projekt 

 • 119 st servicebilar 

 • 6 MSEK handverktyg och arbetskläder 

 • POVEL Verksamhetsledningssystem 

...för vår affär och verksamhet...

Vårt syfte

För att ge alla norrlänningar möjlighet att realisera sina byggvisioner och för att vara den bästa arbetsplatsen för alla oss som älskar att bygga.

Vårt sätt

Med nyfikenhet, mod och omtanke bygger vi starka relationer och kvalitet som varar i generationer. 

Vårt avtryck

Ett levande Norrland,byggt på visioner och drömmar, av lokala människor.

...vilket lät oss skapa följande värden...

1032

intäkter

406

årsanställda

159

utbetalda löner

65

sociala avgifter

40000

nya byggnader

3500

genomförda byggserviceprojekt

763

intäkter för leverantörer

8315

kundfakturor

115

skatt till den norrländska välfärden
 • 1 032 MSEK i intäkter 
 • 406 årsanställda 
 • 159 MSEK i lön och 65 MSEK sociala avgifter 
 • 40 000 kvm nya byggnader 
 • 3 500 genomförda byggserviceprojekt 
 • 763 MSEK intäkter för leverantörer 
 • 8 315 kundfakturor 
 • 115 MSEK skatter som bidrar till den norrländska välfärden 

...och framförallt bidra till de globala hållbarhetsmålen

Sen har vi såklart varit med och bidragit till en hel del andra globala hållbarhetsmål också. Men de har inte haft lika hög prioritet i vår hållbarhetsmodell. Vilka det är kan du läsa mer om här.

Styrning av
hållbarhetsarbetet

Contractors styrelse har fastslagit att hållbarhetsarbetet ska ligga högt på agendan. Med utgångspunkt i denna inriktning har målsättningar för de närmaste tre åren satts. I korthet innebär inriktningen att: 

2019 Vi bygger en stadig grund och presenterar vår första publika hållbarhetsredovisning, där kärnan ska utformas i enlighet med GRI-standard (Global Reporting Initiative). Fokus är att få upp frågan högre på alla medarbetares agenda. Vi skapar rutiner för att kunna mäta och utfall inom respektive fokusområde.

2020 Vi sätter mål för vårt hållbarhetsarbete och redovisar utfall och trender inom respektive fokusområde. Under året fokuserar vi på att medvetandegöra medarbetarna om våra mål och resultat inom området.   

2021 Som med det mesta vi tar oss an så gör vi inget halvhjärtat. Under året fortsätter vi att följa upp måluppfyllnad och trender. Vi genomför ett arbete för att arbeta med medarbetarnas attityder och beteenden inom hållbarhetsområdet. Målet är att senast vid utgången av 2021 bedriva Norrlands bästa hållbarhetsarbete inom byggbranschen.

Contractors hållbarhetsredovisning
Contractors hållbarhetsredovisning 2019 är ett första steg mot en branschledande redovisning av vårt hållbarhetsarbete i enlighet med GRI-standard. Årets redovisning är inte granskad av oberoende part. Data som presenteras i denna redovisning avser kalenderår 2019, och är insamlad med hjälp av olika interna och externa system. Nedan nämns de mest centrala:

 • Personalstatistik: HR-system
 • Arbetsmiljöstatistik: BIA-system
 • Ekonomiska data: Redovisningssystem
 • Energiförbrukning: Leverantör
 • Beräkning av utsläpp från tjänstefordon, flyg, buss, taxi: Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv

Syftet med vår hållbarhetsredovisning är att informera om Contractors arbete med ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor. Ambitionen är även att redovisa hela koncernens verksamhet. Eftersom Contractor Mark och Contractor bygg i Sundsvall tillkom under året saknas i vissa fall data för dessa. Detta redovisas med not.

Har du några frågor som rör hållbarhetsredovisningen? Maila till anders.lundkvist@contractor.se.

Daglig styrning av hållbarhetsarbetet

Att bli mer hållbar innebär att vi måste förändra våra beteenden och attityder i en del frågor. Ett viktigt verktyg för vårt hållbarhetsarbete är verksamhetsledningssystemet POVEL, som är designat för att hjälpa oss möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. I POVEL har vi möjlighet att löpande dokumentera och följa upp vårt arbete. 

Ett annat viktigt arbete för att nå våra hållbarhetsmål är att ge Contractors intressenter möjlighet att förstå, diskutera och få återkoppling kring hur målen inom varje fokusområde kan uppnås. Dessa dialoger sker löpande med kunder, leverantörer och andra regionala aktörer samt genom medarbetarundersökningar och ägardirektiv. För att förstå intressenterna behov genomför vi löpande utvärderingar. Säljorganisationen har daglig kontakt med våra kunder och har möjlighet att fånga upp förväntningar på hållbarhetsarbetet. Tillsammans med kunder och andra regionala och nationella aktörer deltar vi i forum där hållbarhetsfrågor i byggsektorn diskuteras. Genom våra miljösamordnare följer vi forskning och utveckling inom miljö- och klimatfrågor.

Resultatet dessa möten används som underlag för en årlig uppdatering av våra fokusområden.

Väsentlighetsanalys

I hållbarhetsarbetet har Contractors viktigaste intressenter identifierats som: ägare, medarbetare, kunder, leverantörer, andra regionala aktörer och allmänheten. En väsentlighetsanalys genomfördes sedan för att prioritera vilka aspekter av hållbarhetsarbetet som hade störst betydelse för dessa intressentgrupper. 

Våra fokusområden

Contractors hållbarhetsstrategi och fokusområden har valts med utgångspunkt i väsentlighetsanalysen och fastställts av styrelsen 2019-09-27. Fokusområdena med tillhörande hållbarhetsmål utgör det ramverk som driver Contractors dagliga hållbarhetsarbete.

Fokusområde 1

Att bygga
människor

Fokusområde 2

Vi vill

växa till

tusen

Fokusområde 3

Minska
resurs-
användningen
med

1%

Fokusområde 4

Verka för ett mer

levande Norrland